مجله راز موفقیت بازار کار ایران نرخ بیکاری در شهرها بیشتر از روستاها شد
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است.

گزارش هاي مرکز آمار تاييد مي کند، وضعيت بازار کار در کشور طي ماه هاي گذشته بهبود پيدا کرده است. آمارهاي کلي نشان مي دهد نرخ بيکاري به عدد 10.7 درصد رسيده است. دولت نيز اميدوار است با اجراي سياست هاي خروج از رکود، وضعيت اشتغال را بهبود دهد.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، نرخ بيکاري کشور در بهار به عدد 10.7 درصد رسيده است. اين شاخص در بين مردان 9 درصد و در بين زنان 19.4 درصد محاسبه شده است. همچنين بررسي هاي مرکز آمار ايران نشان مي دهد نرخ بيکاري در نقاط شهري بيش از نقاط روستايي است، به طوري که نرخ بيکاري در نقاط شهري 12 درصد و در نقاط روستايي 7.5 درصد است. چناچه جمعيت جمعيت فعال 15 ساله و بيشتر در نظر گرفته شود، نرخ بيکاري همان جمعيت 10.7 درصد به دست مي آيد.

مقايسه نرخ بيکاري در گروه هاي سني نشان مي دهد، بيشتر نرخ بيکاري در گروه سني 20-24 ساله با 26.5 درصد بوده است. بررسي اين شاخص در بين مردان و زنان نشان مي دهد، همين گروه سني در بين مردان 22.3 درصد و در بين زنان با 47.2 درصد، بالاترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده است. /منبع: خبرآنلاین

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir