پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان کودکان تهران
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان کودکان تهران
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ اورژانس
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir