پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان کانون خیرخواه(سپیر)
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان کانون خیرخواه(سپیر)
نوع بیمارستان: خیریه – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir