پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان قلب شهید رجائی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان قلب شهید رجائی
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ اورژانس ٬ICU٬CCU٬Post CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir