پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان فارابی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان فارابی
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: چشم پزشکی
شماره های تماس: ۶ - ۵۵۴۱۴۹۴۱
آدرس: میدان قزوین
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir