پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان شهید معیری
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان شهید معیری
نوع بیمارستان: تامین اجتماعی – درمانی
تخصص های موجود: ارتوپدی
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir