پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان شهید دکتر هاشمی نژاد
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان شهید دکتر هاشمی نژاد
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ پیوند کلیه ٬ICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir