پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد
نوع بیمارستان: تامین اجتماعی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ چشم پزشکی ٬CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir