پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان سوم شعبان
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان سوم شعبان
نوع بیمارستان: خیریه – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬CCU٬Post CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir