پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان و زایشگاه شوش
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان و زایشگاه شوش
نوع بیمارستان: تامین اجتماعی – درمانی
تخصص های موجود: زنان وزایمان ،اطفال
شماره های تماس: ۵۵۶۲۱۴۴۳
آدرس: میدان شوش
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir