پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان داد گستری
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان داد گستری
نوع بیمارستان: سایر دولتی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬CCU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir