پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان تهرانپارس
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان تهرانپارس
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬عفونی ٬CCU ٬ ICU
شماره های تماس: ۴ - ۷۷۸۸۴۶۹۰
آدرس: فلکه سوم تهران پارس
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir