پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان پانزدهم خرداد
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان پانزدهم خرداد
نوع بیمارستان: دانشگاهی – درمانی
تخصص های موجود: جراحی ترمیمی ٬ سوختگی ٬CCU ٬ Post CCU
شماره های تماس: ۸۸۹۰۲۱۵۵
آدرس: کریم خان زند - ابان جنوبی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir