پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان به آفرین (صدر)
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان به آفرین (صدر)
نوع بیمارستان: تامین اجتماعی – درمانی
تخصص های موجود: چشم پزشکی ٬ اورژانس
شماره های تماس: ۶۶۴۰۹۹۸۱
آدرس: بلوار کریم خان - خیابان به افرین
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir