پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان هدایت
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان هدایت
نوع بیمارستان: تامین اجتماعی – درمانی
تخصص های موجود: زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir