پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان آبان
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان آبان
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: زنان ٬ اورژانس ٬قلب ٬ ارولوژی ٬CCU
شماره های تماس: تلفن۹ - ۸۸۹۰۲۷۸۵
آدرس: خیابان کریم خان زند - ابان جنوبی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir