مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی اطلاعات عمومی دانستنی های حقوقی: اجزاي دستمزد کارگران «حق شيفت» يا «فوق العاده نوبت کاري»
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 

بر اساس تعريف ماده 55 قانون کار، کارنوبتي به کاري گفته مي شود که زمان انجام آن ثابت نيست و به دليل ويژگي هاي شغلي، زمان حضور کارگر در محل کارش طي يک ماه تغيير مي کند. به عنوان نمونه در مشاغلي مانند نگهباني يا نگهداري از تأسيسات مخابراتي و ... کارکنان ناچارند برنامه حضور خود را در محل کار به گونه اي تنظيم کنند که در تمام ساعات شبانه روز، يک يا چند نفر از آن ها در محل شغل خود حاضر باشند. با توجه به اين که معمولا کارهايي از اين دست، خستگي و استرس بالايي براي افراد ايجاد مي کند، روال اين است که کارفرمايان زمان حضور کارگران را به تناوب تغيير مي دهند. چنين مشاغلي با عنوان «کار نوبتي» يا «کار شيفتي» شناخته مي شوند. کارگري که در کارهاي شيفتي مشغول فعاليت است، نسبت به کارگري که ساعات فعاليت او در ماه تغيير نمي کند، محدوديت هاي بيشتري خواهد داشت. به همين دليل قانونگذار براي مشاغل نوبتي، مبلغي را به عنوان «فوق العاده نوبت کاري» يا «حق شيفت» در نظر گرفته است. به استناد ماده 55 قانون کار، کارنوبتي ممکن است در صبح، عصر يا شب واقع شود. برهمين اساس، کارگري که در طول ماه، نوبت کاري اش صبح و عصر واقع  شود، 10 درصد، کارگري که نوبت کاري او صبح، عصر و شب واقع  شود، 15 درصد و کارگري که نوبت کاري او صبح و شب يا عصر و شب واقع شود، 5/22 درصد حقوق پايه خود را به عنوان «فوق العاده نوبت کاري» دريافت مي کند. بنابراين اگر دستمزد کارگري، که کار او به صورت نوبتي است، بر مبناي حداقل قانون کار تعيين شده باشد(206 هزار و 774 ريال در سال 1393)، ميزان «فوق العاده نوبت کاري» روزانه وي در سال جاري به اين شرح خواهد بود: 20 هزار و 677 ريال براي کارهاي نوبتي صبح و عصر، 31 هزار و 16 ريال براي کارهاي نوبتي صبح و عصر و شب و 46 هزار و 524 ريال براي کارهاي نوبتي عصر و شب. اين مبالغ به صورت روزانه محاسبه شده است، بنابراين براي محاسبه ماهانه آن ها بايد ارقام به دست آمده را در روزهاي ماه(30،31 يا 29 روز) ضرب کنيد. بايد توجه داشته باشيد در کارگاه هايي که در آن ها طرح طبقه بندي مشاغل اجرا شده است، ملاک محاسبه حق شيفت، حداقل دستمزد تعيين شده با فرمول طرح طبقه بندي مشاغل است. به استناد ماده 57 قانون کار، ساعات کاري براي مشاغل نوبتي، طي چهار هفته، نبايد از 176 ساعت بيشتر شود. بنابراين حداکثر فعاليت کارگران کارهاي نوبتي در ماه هاي 30 روزه حدوداً 188 ساعت، در ماه هاي 31 روزه حدوداً 195 ساعت و در اسفندهاي 29 روزه حدوداً 182 ساعت است و مازاد بر اين ميزان بايد به صورت اضافه کار در دستمزد ماهانه کارگر محاسبه شود. /منبع: روزنامه خراسان

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir