مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی اطلاعات عمومی دانستنی های حقوقی: الزام قانوني به رعايت بهداشت فردي براي شاغلان در صنايع غذايي
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 

رعايت بهداشت فردي براي همه آحاد جامعه، به ويژه کساني که در مشاغل مرتبط با سلامت عمومي مشغول به کار هستند، آن قدر بديهي، لازم و ضروري است که نيازي به استدلال حقوقي ندارد. با اين حال به دليل حساسيت مشاغل مرتبط با مواد غذايي، قانونگذار رعايت بهداشت فردي براي متصديان اين مشاغل را به صورت تکليف قانوني درآورده و همه شاغلان اين عرصه را موظف به رعايت آن کرده است. مطابق ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، تمامي کارگراني که در مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي مشغول به کار هستند و با مواد غذايي به طور مستقيم سر و کار دارند، بايد وسايل نظافت، شست وشو و استحمام اختصاصي، در محل کار، داشته باشند. ماده 10 اين قانون، تمام اشخاصي را که به نحوي با پخت، تهيه و توزيع مواد غذايي سر و کار دارند، از دريافت وجه کالاي فروخته شده به مشتري، در زمان کار، منع کرده است. بنابراين کساني که در واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذايي، مانند ساندويچ  فروشي ها، رستوران ها و کله پزي ها مسئوليت طبخ و آماده کردن غذا را، مستقيماً، بر عهده دارند، نمي توانند وجه مواد غذايي فروخته شده را شخصاً از مشتري دريافت کنند. البته اين محدوديت براي مشاغلي مانند ميوه فروشي، عطاري، بقالي، فروشندگان مواد غذايي بسته بندي شده، همچنين، فروشندگان آن دسته از مواد غذايي که بدون شست وشو يا پخت وپز به مصرف نمي رسد، وجود ندارد. صاحبانِ مشاغل مرتبط با تهيه و توزيع مواد غذايي، وظيفه دارند در واحد صنفي خود جعبه کمک هاي اوليه داشته باشند. به استناد ماده 12 آيين نامه مذکور، « کارگران کارگاه ها و کارخانجات و اماکني که با پخت و پز و فرآوري مواد غذايي سرو کار دارند، همچنين کارگران کشتارگاه ها و محل هايي مانند آن ها، موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار، استحمام نمايند.» استعمال دخانيات براي تمام فعالان عرصه مواد غذايي، حين ارائه خدمات به مشتريان، ممنوع است. اين ممنوعيت بر اساس ماده 15 اين آيين نامه شامل محوطه عمومي کارخانه ها و اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي نيز مي شود. متصديان واحدهاي تهيه و توزيع مواد غذايي موظفند با نصب تابلو، اين ممنوعيت را به اطلاع کارگران شاغل در واحد و مشتريان برسانند. با اين حال، طبق تبصره 2 ماده 15 آيين نامه ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، متصديان ، مسئولان يا کارفرمايان اين واحدها مي توانند محل مشخصي را، که کاملاً از محل هاي معمولي و عمومي جدا شده باشد، براي افرادي که مي خواهند دخانيات مصرف کنند، در نظر بگيرند. /منبع: روزنامه خراسان

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir