مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی اطلاعات عمومی دانستنی های حقوقی: مرجع رسيدگي به تخلفات پزشکي کجاست؟
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 

حرفه پزشکي، اعم از تمام تخصص ها و گرايش هاي آن، به دليل سر و کار داشتن با سلامت تمام افراد جامعه، از حساسيت و اهميت فوق العاده اي برخوردار است. هر اشتباه و تخطّي پزشک، هر چند در ظاهر کم اهميت جلوه کند، مي تواند به قيمت جان بيمار تمام شود. بنابراين کساني که به حرفه پزشکي اشتغال دارند، بايد وظايف خود را بر اساس نظامنامه و اصول علمي پذيرفته شده، انجام دهند. با اين حال، گاه پيش مي آيد که به دلايل مختلفي، پزشک موفق به انجام تمام و کمال وظايف خود نمي شود و همين مسئله باعث وارد آمدن خسارات مالي يا جاني به بيمار مي شود. در چنين شرايطي بيمار چگونه مي تواند از پزشک متخلف شکايت کند؟ مرجع رسيدگي به تخلفات پزشکي کجاست؟ بند 6 ماده 3 قانون تأسيس سازمان نظام پزشکي(مصوب 27/10/1374) رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حِرَف پزشکي را که عنوان جرائم عمومي ندارد، از وظايف سازمان نظام پزشکي دانسته است. سازمان نظام پزشکي، سازماني صنفي و غيردولتي است که مسئوليت رسيدگي به امور مربوط به جامعه پزشکي را برعهده دارد. اين سازمان با تشکيل هيئت هاي رسيدگي به تخلفات پزشکي، شکايات رسيده از عملکرد حرفه اي پزشکان(اعم از تمام گرايش ها و تخصص هاي پزشکي) را بررسي و رأي مقتضي را صادر مي کند. هيئت هاي رسيدگي به تخلفات پزشکي اين سازمان در سطح شهرستان ها فعال هستند و معترضان به عملکرد حرفه اي پزشکان مي توانند به آن ها مراجعه کنند. با اين حال رسيدگي اين هيئت ها به تخلفات، منحصر به سرپيچي پزشکان از نظامنامه حرفه اي است. درصورتي که تخلف پزشک منجر به وارد آمدن آسيب مالي يا جاني به بيمار شود، هيئت هاي مذکور، رأساً، صلاحيت رسيدگي به شکايت بيمار را ندارند و مطابق ماده 27 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، موظفند نظرات کارشناسي و تخصصي خود را درباره شکايت، در اختيار دادگاه هاي صالح قرار دهند. بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامي(مصوب 1/2/1392)هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام مي دهد، موجب تلف يا صدمه بدني شود، ضامن ديه است(بايد ديه آن را بپردازد)، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني باشد يا قبل از معالجه برائت گرفته باشد. بايد توجه داشته باشيد که گرفتن برائت (مانند فرم هايي که معمولا در بيمارستان پيش از عمل جراحي توسط بيمار يا وليّ قانوني او امضا مي شود) مانع از شکايت از پزشک، به دليل کوتاهي در انجام مسئوليت، نمي شود. پزشک، حتي پس از اخذ برائت، موظف است وظايف خود را بر اساس نظامنامه حرفه اي و اصول فني تأييد شده، انجام دهد و در صورت تخلف يا کوتاهي، ضامن ديه خواهد بود. /منبع: روزنامه خراسان

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir