مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی اطلاعات عمومی دانستنی های حقوقی: چند نکته درباره مهريه
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 

درباره مهريه بايد به چند نکته مهم توجه کنيم. مهريه پيشکشي است که مرد پس از عقد ازدواج و بر اساس توافق قبلي يا بعدي، به همسر خود مي بخشد. مطابق ماده 1078 قانون مدني، هر چيزي را که ماليت داشته باشد و بتوان آن را تملک کرد، مي توان به عنوان مهريه در نظر گرفت. ماليت داشتن به اين معناست که مهريه ارزش مالي داشته باشد يا بتوان از آن منفعت مالي برد. بنابراين مي توان انجام دادن کاري را که بالقوه داراي منافع مالي است، به عنوان مهريه تعيين کرد.

مهريه بايد براي زن و شوهر معلوم باشد. به نظر مي رسد براي معلوم بودن مهريه، آگاهي از مقدار، جنس و وصف آن کافي است. تعيين مقدار مهريه منوط به تراضي (توافق) زن و شوهر است. با اين حال زن و شوهر مي توانند تعيين مهريه را برعهده فردي غير از خودشان بگذارند.

همچنين پرداخت مهريه را مي توان برعهده شخصي غير از شوهر گذاشت، اما با اين کار الزام شوهر به پرداخت مهريه از بين نمي رود. به عنوان مثال اگر شخصي که متعهد پرداخت مهريه است، فوت کند، شوهر بايد مهريه زن را بپردازد. به استناد ماده 1083 قانون مدني، براي تأديه (پرداخت) تمام يا قسمتي از مهريه مي توان مدت يا اقساط تعيين کرد.

طبق ماده 1085 قانون مدني، زن مي تواند تا زماني که مهريه به او تسليم نشده است، از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع(خودداري) کند؛ مشروط بر اينکه مهريه او حال باشد(براي پرداخت آن زمان يا شرطي تعيين نشده باشد).

اين امتناع(خودداري) باعث از بين رفتن حق نفقه زن نخواهد شد. اين حق زن، به «حق حبس» مشهور است. با اين حال بايد توجه داشت که مطابق ماده 1086 قانون مدني، اگر زن قبل از دريافت مهريه، با اختيار خود، به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر برعهده دارد، اقدام کند، ديگر قادر به استفاده از حق حبس نيست. /منبع: روزنامه خراسان

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir