مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی اطلاعات عمومی دانستنی های حقوقی: آيا تغيير تاريخ تولد در شناسنامه ممکن است؟
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 

به استناد ماده واحده «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آن ها»، مصوب 1367.11.2، تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است. با اين حال، طبق تبصره اين ماده واحده، افرادي که اختلاف سن واقعي آن ها با سني که در شناسنامه ثبت شده است، بيش از 5 سال باشد، مي توانند تقاضاي اصلاح تاريخ تولد خود را به ادارات ثبت احوال تسليم کنند. اين تقاضا تنها براي يک بار در طول عمر هر فرد شدني است و اصلاح تاريخ تولد، حتي در صورتي که اختلاف بيش از 5 سال باشد، موکول به تأييد و اجازه کميسيوني است که براي رسيدگي به اين مسئله تشکيل مي شود.

افرادي مي توانند اين تقاضا را به ادارات ثبت احوال ارائه کنند که 18 سال تمام داشته باشند يا گواهي رشد آن ها از سوي دادگاه صالح صادر شده باشد. در مورد اطفال صغير و افراد غير رشيد، ولي (پدر يا جدپدري) يا قيم (با ارائه مدرک مستندي که مقام او را ثابت کند) مي توانند تقاضاي اصلاح تاريخ تولد را به ثبت احوال ارائه کنند. تقاضاي اصلاح تاريخ تولد در شناسنامه بايد به صورت کتبي به اداره ثبت احوال تسليم شود. متقاضي براي اصلاح تاريخ تولد بايد به دبيرخانه کميسيون تشخيص سن، مستقر در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود، مراجعه، مدارک لازم را تسليم و رسيد آن  را دريافت کند. درخواست کننده مکلف است در وقت تعيين شده، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار، در کميسيون تشخيص سن حاضر شود .کميسيون مي تواند در صورت لزوم، صاحب سند را، براي معاينه و تعيين سن، به پزشکي قانوني معرفي کند .

تصميم کميسيون تشخيص سن، قابل اعتراض نيست و فرد متقاضي نمي تواند مجدداً درخواست اصلاح تاريخ تولدش را ارائه کند، ولي فقط در صورتي که درخواست کننده نتواند، به هر دليلي، در کميسيون حاضر شود و کميسيون نيز به درخواست وي پاسخ منفي داده باشد،فرد متقاضي مي تواند درخواست تشکيل مجدد کميسيون را ارائه کند. /منبع: روزنامه خراسان

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir