مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی سخنان بزرگان سخنان ارد بزرگ (قسمت اول)
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
سخنان ارد بزرگ (قسمت اول)

بارش باران از پستان گیتی ، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بخشندگی ، داشته است نه تباه شده . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر آدمیان می دانستند بخشندگی چه داشته بزرگیست هیچ گاه از آن دوری نمی گزیدند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مردم همواره گوش به ندای بخشندگان دارند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ریشه آدم های سست بنیاد همانند درختان ریشه در مرداب ، لرزان است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین دگرگونی را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین خویش را بر پشت دارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

با آدمهایی که همیشه از شما می خواهند حرفاهایشان را به این و آن نگویید کمتر گفتگو کنید . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر حرفی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما توان نگهداری آن را نداشته اید چه برسد به شنونده سخن شما . ارد بزرگ همسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار آیند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رایزنی نباید سودی روشنی در راهی که نشان می دهد داشته باشد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رایزن کسی است که می تواند از درون پیچیده ترین مشکلات ، ساده ترین و بهترین راهها را بیابد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سخت ترین کارها ، یافتن رایزن است چرا که رایزنهای بزرگ دور از دیدگان مردم ، در اندیشه های دور در حال پروازند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سامانه همه گير هستي با آنکه يکنواخت پنداشته مي شود ولي رو به پويش و پيشرفت است . گردش آرام هستي نبايد ما را فريب دهد ، ما بخشي از يک برنامه بزرگ و پيشخواسته در کيهان هستيم که پيشرفت را در نهاد خود دارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پوزش خواستن از پس اشتباه ، زيباست حتي اگر از يک کودک باشد. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در هنگام توانايي اگر بستانکاري ديگران را ندهي ، بويژه هنگامي که او درمانده باشد ، فر و جايگاه خويش را براي هميشه از دست مي دهي . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هميشه بين خود و همسرت بازه اي را نگاهدار تا به خواري گرفتار نشوي . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ميهماني هاي فراوان از ارزش آدمي مي کاهد ، مگر ديدار پدر و مادر . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خويشتن و مردم را هنگامي مي شناسي ، که تنها شوي . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خوارترين کارفرما کسي است که با ندادن و يا کم کردن دستمزد زير دست فرمانروايي مي کند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بخشيدن تخت و اورنگ به خويشاوندان ، از زبوني است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دارايي برآزندگان ، دلي سرشار از اميد است به پهنه و گستره آسمانها . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بهترين آموزگار استاد ، شاگرد اوست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر مي خواهي بزرگ شوي ، از کردار نيک ديگران فراوان ياد کن . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هرگز به کودکانتان نگوييد پيشه آينده اش چه باشد همواره به او ادب و ستايش به ديگران را آموزش دهيد چون با داشتن اين ويژگيها هميشه او نگار مردم و شما در نيکبختي خواهيد بود و اگر اينگونه نباشد هيچ پيشه اي نمي تواند به او و شما بزرگواري بخشد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هيچ گاه براي آغاز دير نيست ، همين بس که به خود بگويم اين بار کار نا تمام را ، پايان مي دهم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ميان گام نخست و آرمان بازه اي نيست ، آنچه داريم اندازه نيروي کنوني ماست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در پشت هيچ در بسته اي ننشينيد تا روزي باز شود . راه کار ديگري جستجو کنيد و اگر نيافتيد همان در را بشکنيد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بيچاره مردمي که فرمانروايانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فرودستان ، در بهترين هنگامه هم ، بهانه هاي فراوان ، براي انجام ندادن کار هاي خويش دارند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هيچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان هاي خويش بترس . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رايزني با خردمندان ، پيروزي در پي دارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

به کوهستان مي نگرم ، درونم سرشار از نيرو مي شود کوهها سر فرود مي آورند ، و مي گويند : باز ما را درخواهي نورد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سردمداران ناشايست ترسشان از ناکارآمديشان نيست ، دوري از فرمانروايي آنها را مي ترساند ! .ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اميدوار مباش ديگران همراهيت کنند ، تنها به درمان دردهاي روزگار خويش بيانديش . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مردمان توانمند در ميان جشن و بزم نيستند . آنها در هر دم به آرماني بزرگتر مي انديشند و براي رسيدن به آن در حال پيکارند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مستمند کسي است ، که دشواري و سختي نديده باشد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

قهرمان هاي آدمهاي کوچک ، همانند آنها زود گذرند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نامداري بي نيک نامي ، به پشيزي نمي ارزد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دوستي که نوميدنامه مي خواند ، هميشه سوار تو و پيشدار دورخيزهاي بلندت خواهد شد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آن که پند پذير نيست ، در حال افتادن در چاله سستي و زبوني است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دست استاد خويش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

با ترشرويي به ميان مردم رفتن ، تنها از بيماران ساخته است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مادر و پدر ، زندگيشان را با فروتني به فرزند مي بخشند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فرومايگان پس از پيروزي ، همآورد شکست خورده خويش را به ريشخند مي گيرند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر دشمنت با روي خوش نزديکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهايش بگذار . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دل کيهان را اگر بگشاييم اين سخن را خواهيم شنيد " هر کنشي واکنشي را در پي دارد " پس بر اين باور باشيد ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بي بازگشت نخواهد بود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

همواره تنهايي ، توانايي به بار مي آورد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

براي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است چند گامي پس رويم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آموزگار مي تواند با رفتار و گفتارش کشوري را دگرگون سازد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هنرمندان ناب ، هر روز در برابر ديدگان مردم نيستند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نيرنگ پيران بدنهاد ، تنها با مرگ به پايان مي رسد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نمي توان اميد داشت ، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برايش نامفهوم است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

کين خواهي از خاندان يک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نيروي آدمهاي فرهمند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

از آه و نفرين بزرگان و ريش سفيدان هر ايلي بايد ترسيد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گيتي در جنگ و آوردي بزرگ در گردش است . انديشه و تلاش خردمندان از يک سو و پوزخند اهريمن و روان ديوپيشگان از سوي ديگر ، معرکه اين جهان گذارا است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

چه نشاني از بد انديش بجاست ؟ هيچ . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در برف ، سپيدي پيداست . آيا تن به آن مي دهي ؟ بسياري با نماي سپيد نزديک مي شوند که در ژرفناي خود نيستي بهمراه دارند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اندرز پيران ، بيشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دودمان بي نيا و مرد کهن ، به هزار آيين اهريمني گردانده مي شود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

روز هاي خوش براي کژانديش بسيار کوتاه و روز کيفر بسيار دراز . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گِره هاي که به هزار نامه دادگستري باز نمي شود ، به يک نگاه و يا نداي ريش سفيدي گشاده مي گردد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر آنکه خردمندتر است اهريمن بيشتر به او حمله مي کند . در ميدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهي ديد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر نتوانيم به تبار خويش ساماني درست دهيم ، مانند اين است که در خانه ايي بي ديوار زندگي مي کنيم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ميوه کشتن ، کشته شدن است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

انديشه و سخن ريش سفيدان برآيند بردباري ، مردمداري و سرد و گرم چشيدگي روزگار است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

غروب جان آدمي ، سپيده دمي به جهان ديگر است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مهم ترين رازهاي نهان سياست بازان ، چيزي جز پيگري انديشه مردم کوچه و بازار نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ريش سفيد داراترين به انديشه است نه به دارايي و اندوخته . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه راستي نپويد گرفتار آميزش با اهريمن است ، فرزند اين آميزش فتنه است و شورش . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دانش امروز فر بسياري در پي داشته ، اما نيروي جاري سازي آرامش به روان ما را ندارد . امنيت را بزرگان خردمند به ما مي بخشند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

چو گرماي تن مردان کهن به آسمان پر کشيد با يادشان انديشه هواخواهان خويش را گرما دهند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ريش سفيدان ، زنجير ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ريش سفيد ، گذشته اي کم رنگ دارد و آيين هاي به جاي مانده ، به هزار گونه ، تفسير مي شود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فرزند نانجيب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نانکه تيشه به ريشه بزرگان و ريش سفيدان مي زنند خود و فرزندانشان را بي پناه خواهند ساخت . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

براي نزديکي و همگرايي قوم خويش ، کمک بهم و ستيز با ناداني و ناراستي را پيش گيريد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بي مايگي و بدکاري پاينده نخواهد بود ، گيتي رو به پويندگي و رشد است . با نگاهي به گذشته مي آموزيم آدميان، اشتباهاتي همچون : برده داري ، همسر سوزي و ... را رها نموده است ، خردورزي ! آدمي را پاک خواهد کرد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سرپرستاني که از ارزش سربازي مي کاهند ، و پدر و مادراني که ، پيشدار ميهنداري فرزندان خويش مي شوند ، به کشورشان پشت کرده اند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پشتيباني از داشته ديگران ، پشتيباني از داشته خود ماست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هنگامي که مي خواهي وظيفه و بايسته خويش را انجام دهي از کسي فرمان نگير . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه اي به گستره و پهناي کوهستان داشته باشي . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

براي رسيدن به کاميابي نبايد از شکست هاي پيشين خيلي ساده بگذريد ، شناخت موشکافانه آنها ، پيشرفت شما را در پي خواهد داشت . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بدان همواره آنکه براي رسيدن به تو از همه چيزش مي گذرد روزي تنهايت خواهد گذاشت، اين هنجار دردناک زندگي است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هيچ گاه عشق به همدم را پاينده مپندار و از روزي که دل مي بندي اين نيرو را نيز در خويش بيافرين که اگر تنهايت گذاشت نشکني و اگر شکستي باز هم ناميد نشو چرا که آرام جان ديگري در راه است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

جايگاه ارزيابي و نقد شما بر کارکرد ديگران ، مي تواند آغازگاه نخستين گام شما براي سازندگي باشد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدمهاي بزرگ و انديشمند ، بسيار اشک مي ريزند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فرمانروايان بي خرد ، مردم را شاگرد خويش مي پندارند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مينديش که ديگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر شناخت زن و مرد نسبت به ويژگي هاي دروني و بيروني يکديگر بيشتر گردد کمتر دچار گسست مي شوند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سرآمد اين جهاني شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زيباتري در برابر شماست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر چه بلند پروازتر باشيد تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهاي روانيتان نيز . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاريخ کشورخويشند سخن آنان جز آهنگ خزيش و رشد نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدمهاي پاک نهاد درهاي وجودشان را پس از ناسپاسي مي بندند نه پيش از آن . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

يم آنگونه باشد که ما مي گويم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته پيرامونيان ما چه بخواهيم و يا نخواهيم بر انديشه هاي ما اثر خواهند گذاشت . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آرمان و انگيزه هويدا ، ويژگي آدم کار آمد است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه درست سخن نمي گويد داناترين هم که باشد همگان بي سوادش مي پندارند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هيچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنيد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فرمانروا با انديشه وزيران توانمند خويش فرمانروايي مي کند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

همه آدميان به شيوه هاي گوناگون سختي هاي روزگار را مي چشند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ارزش استاد را دانستن هنر نيست ، بلکه بايستگي و وظيفه است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه پرسشهاي پراکنده در وادي هاي گوناگون را همزمان مي پرسد ، تنها مي خواهد زمان و نيروي استاد را تباه کند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

درون ما با تمام جزئيات ، از نگاه تيزبين اهل خرد پنهان نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بکار گيري آشنايان در يک گردونه کاري برآيندي جز سرنگوني زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ميهن پرستي هنر برآزندگان نيست که آرمان آنان است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آهنگ دلپذير ، ريتم و آواي طبيعت است. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بي پايبندي به نظم در گيتي ، ويژگي آدمهاي گوشه گير است که عشق و احساس را سپر ديدگاههاي نادرست خود مي کنند. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هنگام گسست و بريدن از همه چيز ، مي تواني بسياري از نداشته ها را در آغوش کشي . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خودبيني ، خواستگاهش درون است که آدمي را شيفته خويش مي سازد و وارون بر اين خواستگاه افتادگي پيرامون ماست ، که همگان را به سوي ما مي کشاند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بدبخت کسي است که نمي تواند ناراستي خويش را درست کند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ميان اشک مرد و زن فاصله و بازه اي از آسمان تا زمين است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نگاه که شب فرا رسيد و همه پديدگان فرو خُفتند ابردرياها به پا مي خيزند، آيا تو هم بر مي خيزي ؟ ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه نمي تواند از خواب خويش براي قراگيري دانش و آگاهي کم کند توانايي برتري و بزرگي ندارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در همه گونه هاي آن در حال پيدايش است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بزرگترين نابکاري آن است که بپنداريم براي آنکه برترين باشيم بايد دست به ويرانگري چهره ديگران بزنيم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر قدر به ديگران احترام بگذاريم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

وزن يک تهمت ، سنگين تر از هزار هزار دشنام است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ناداني ، خودخواهي به بار مي آورد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هيچ پير جهان ديده اي منکر برآيند زهرآلود ، دارايي حرام در زندگي آدمي نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

تنهايي براي جوان ارزشمند ، و براي پير آزار دهنده است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نادان هميشه از آز و فزون خواهي خويش خسته است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آسودگي آدمي ، به گنج و دينار نيست که به خرد است و روشن بيني . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بدانديش هميشه ، کارش گره مي خورد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نيکي برآيند خرد است ، در دل و روان آدمي . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خاموشي بيشه نبرد ، فريادها در سينه دارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اهل خرد و فرهنگ هميشه زنده اند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آسيب ديده هميشه درهاي روياهايش کوچک و کوچکتر مي شود ، مگر با اميد که شرايط ما را دگرگون مي سازد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پيران جهان ديده براي گفتگو مانع تراشي نمي کنند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آغاز هر روز، نو شدني دوباره است ، و زماني براي پويايي بيشتر . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

استخوان بندي فرياد ، پاسخ هزاران ستم بي صداست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه مي دزدد ، جز حق خويش چيزي نمي ستاند . اما اين ستاندن نفرين و خواري ابدي در پي دارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هميشه بدنبال سرنوشتي بهتر براي خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در اين مسير رنج ببري ارزشش را دارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

جام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مکن . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مرد دلير بهنگام ستيز و نبرد ، همراهانش را نمي شمارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

راز اندوختن خرد ، يکرنگي است و بخشش . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سرآمد دشواري و سختي دانايست و دانا چشم خويش را بر بسياري از زيبايي هاي زود گذر گيتي خواهد بست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خواسته مراد از مريد خاموشي و ژرف نگريست ، و خواهش مريد از مراد ، نشان دادن مسير پيشرفت . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

از سفر کرده ، ارزش سرزمين مادري را بپرس . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنگاه که نمي دانم چه مي گويم ، جز راستي چيزي بر زبانم جاري نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

براي ماندگاري ، رويايي جز پاکي روان نداشته باش . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ياد اشک و شيفتگي ، آويزه خاموش دلهاست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر پيوستني آگاهي و ميوه اي نو ارمغان مي آورد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خودت را بشناس اما به آن مبال . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه براي بهروزي آدميان تلاش مي کند و راه درست را نشان مي دهد بارها و بارها مي زيد و تا ياد و سخنش جاريست او زاده مي شود و باز هم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

راه آشتي را کسي بايد بيابد که خود سبب جدايي شده است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ارزش پيمان شکن ، باندازه کفن هم نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نگاه زمينيان ، تهي است از انوار آسمانيان . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر در بند زندگي روزمره تان شويد نمي توانيد گامي بسوي بهروزي بردارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نگاه آدمهاي کوچک ، چه زود پر مي شود و لبريز . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بسياري در پيچ وخم يک راه مانده اند و همواره از خويشتن مي پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهيم . بدانها بايد گفت مي داني در کجا مانده اي؟ همانجاي که خود را پرمايه دانسته اي. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بسياري بخاطر برآيند هنجارهاي دروني اشان بين نماي سپيد و پاکي در اشتباهند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ره آورد سفر در درون آدمي ، به جز خرد و پيشرفت نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه در بيراهه قدم بر مي دارد آرمان و هدف خويش را گم کرده است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رهايي و آزادي ، برآيند پرستش خرد است و دانايي . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خستين گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودي بزرگان و ريش سفيدان است و سپس تاراج دارايي آنها . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدم خردمند ، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه کارش را دوست ندارد خيلي زود پير مي شود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هنر خوراک روان و هنرمند آفريننده آن است . بارگاه هنر با هيچ جايگاهي درخور ارزيابي نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

شورشهاي آدميان ، با بسامدهاي پر نيروي کيهان خيلي زود به سامانه درست خويش باز مي گردد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سازگاري با زيستگاه و تلاش براي بهتر شدن جايگاه کنوني ويژگي ناب آدمهاي پاک است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سربازي که مي ترسد ، جان خود و ديگر سربازان را به خطر مي افکند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

همواره آدميان محيط و چنبره بدي و پليدي را با دانش و انديشه برتر خويش بسته و بسته تر مي سازند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

تاراج و شورش هيج گاه بهانه تاراج و شورش ديگر نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

جشن هاي بزرگ انگيزه افزايش باروري و پويايي آدميان مي شود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خوش نامي بزرگترين فر و افتخار هر آدمي است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بسياري از چيزهاي را که مي خواهيم داشته باشيم مي توانيم با نشان دادن توانمندي خويش به آساني بدست آوريم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پيش از آنکه با کسي پيماني ببنديد ، دمي درباره توانايي خود در اجراي آن بينديشيد و سپس پاسخ گوييد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

براي ربودن دل آدميان بايد بر هم پيشي گرفت و اين زيباترين آورد زندگي است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

جز ناميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي آدمي نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ديدگاه خوب مردم ، بهترين پشتيبان برگزيدگان است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خود را براي پيشرفت مردم ارزاني دار تا مردم پشتيبان تو باشند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنگاه که سنگ خويشتن را به سينه مي زنيد نبايد اميد داشته باشيد همگان فرمانبردار شما باشند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خوار نمودن هر آيين و نژادي به کوچک شدن خود ما خواهد انجاميد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فزون خواهي براي داشته هاي ما زيانبار است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

برآزندگان سپاه ياران خويش را تنها در آمدگان و زندگان نمي بينند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سختي هاي بزرگ به آدمي نيرويي دو چندان مي بخشد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فرهنگ هاي همريشه ، انگيزه اي توانمند است که موجب همبستگي کشورها در آينده مي گردد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر براي رسيدن به آرزوهاي خويش زور گويي پيشه کنيم ، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان بدانها نمي رسد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آب و هوا ، بر جهان بيني ، پبوندهاي مردمي و انديشه ما تاثيرگذار است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

شالوده و زيربناي گسترش هر کشور ، فرهنگ است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

با گذشت ، شما چيزي را از دست نمي دهيد بلکه بدست مي آوريد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه به سرنوشت ميهن و مردم سرزمين خويش بي انگيزه است ارزش ياد کردن ندارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

شکست هاي زندگي ، درهاي پيروزي را مي گشايد و خودپسندي درهاي پيروزي را يکي پس از ديگري مي بندد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

کوشش هاي سياسي براي جوانان ، مردابي مرگبار است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمي به داشته هاي دروني خويش و رازهاي کيهاني آشنا شده اند و اين رويکرد نمي تواند دستاويزي براي کوچک شمردن ديگر کسان گردد چرا که بسياري به اين رازها پي مي برند بي کوچکترين بررسي و پژوهشي، آنها با کار و همچنين نگرش در نمايه هاي هستي به بسياري از ناگفته ها پي مي برند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هيچ دوستي بهتر از تنهايي ، براي اهل انديشه نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

براي آنکه همواره دوستانمان را نگاه داريم بهتر است همواره فاصله و بازه اي ميان خود و آنها داشته باشيم . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

جريان هاي آلوده به مرداب خواهند رسيد سخن گفتن از آنها، زندگيمان را تباه مي سازد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آرمان ما نبايد موجب نابودي ديگران گردد آرماني ارزشمند است که بهروزي ما و ديگران را در پي داشته باشد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ناراستي ها يمان را بپذيريم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگين مي کند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

جهان همواره در حال دگرگوني و رشد است نبايد اين پويندگي را زشت دانست ، بايد همراه بود و سهمي از اين رشد را بر عهده داشت . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ميهن دوستي ، دسته و گروه نمي خواهد ! اين خواستي است همه گير ، که اگر جز اين باشد بايد در شگفت بود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آزادي باجي به مردم نيست ! چرا که مال و داشته آنهاست. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ابله ترين آدميان آنانيند که با مسخره نمودن شايسته گان شاد مي گردند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدمياني اندک ، تنها به هدف مي انديشند ! و بسيار کسان که هدفشان جز خانه نشين کردن همان گروه و دسته کوچک نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پيشرفت تنها در سايه آمادگي هميشگي ما بدست مي آيد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بزرگترين اشتباه و چاله زندگي يک زياده خواه ، در آنست که پيش از کسب آمادگي لازم پشت ميز مديريت بنشيند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پادشاهي که مردمش از او فروتر بنشينند در فزوني و برتري نيست او در ته چاه کبر و خود بيني فرو افتاده است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه بر کردار خويش فرمانروايي کرد و دليرانه بسوي راه هاي نارفته رفت بي گمان آموزگار آيندگان خواهد شد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دوستي تنها برآيند نياز ما نيست از خودگذشتگي نخستين پايه دوستي ست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ستايش گران ميهن ، زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

انديشمندان را شايد بتوان ناديده گرفت و يا بزور خفه شان نمود ! اما تاريخ ، گواه هزاران سال فرياد رساي آنان بوده و هست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هيچ گاه از راستي و درستي خويش آزرده مباش چون هميشه در انتهاي هر داستان تو برنده ايي ! . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

با فريب شايد بتوان چيزي بدست آورد اما در نهايت همان دستاورد مايه تباهي خواهد بود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نخستين گام در راه پيروزي ، آموختن ادب است و نکو داشت ديگران . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اسطوره ها زاينده اند ! آنان براي فرزندان سرزمين خويش همواره اميد به ارمغان مي آورند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

توان آدميان را، با آرزوهايشان مي شود سنجيد. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه برنامه ها را از پايان به آغاز ، مورد گفتگو و ارزيابي قرار مي دهد بر راستي در حال سرپوش گذاري بر روي چيزي است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گفتگو با آدميان ترسو ، خواري بدنبال دارد. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدمي مي تواند بارها و بارها به شيوه هاي گوناگون قهرمان شود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

انديشه همه گير مردمي هميشگي نيست زيرا همواره دستخوش دگرگوني بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامي ، آرمانهاي نو پديد مي آورد ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازي کند ناگريز نابود مي گردد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

برآزندگان به گفتار سخيف و کم ارزش زندگي خويش را تباه نمي سازند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دوستان فراوان نشان دهنده کاميابي در زندگي نيست ، بلکه نشان نابودي زمان ، به گونه اي گسترده است. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر دست تقدير و سرنوشت را فراموش کنيم پس از پيشرفت نيز افسرده و رنجور خواهيم شد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مرداني که بيشتر از جايگاه و هنجار زنان پشتيباني مي کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خنده فراوان و بلند و پيگير ، نفير فرا رسيدن هنگامه رنج و سختي است. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

باش ، و اگر درشب و سياهي آغاز شد از اميد در خود چراغي بيافروز که پگاه خوشبختي نزديک است. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گاهي تنها راه درمان روانهاي پريشان ، فراموشي است. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اهل خرد ، پيشتاز روزگار خويش اند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نقد و ارزيابي بي کينه ، پاداشي است که ارزش آن را بايد دانست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مردمان توانمند در خواب نيز ، رهسپار جاده پيشرفتند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آيندگان است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آنکه ديگران را ابزار پرش خويش مي سازد ، تنها خواهد ماند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بزرگترين کارخانه نابودي توانمنديها ، آيين آموزشي نادرست است. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هم رنگ ديگر کسان شدن ، باور هيچ کدام از بزرگان نبوده است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دشمني و پادورزي ، به آدم خردمند انگيزه زندگي مي دهد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدم بي مايه ، همه افراد را ابزار رسيدن به خواسته هاي خويش مي سازد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدم هاي بزرگ به خوشي هاي کوتاه هنگام تن نمي دهند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

براي پويايي و پيشرفت ، گام نخست از پشت درهاي بسته برداشته مي شود . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

جايي که شمشير است آرامش نيست . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ريشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدير ناتوان است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نرمدلي و نرمش منش آدمي است و سنگدلي و سختسري منش اهريمن. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشي کمياب است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فرمانرواياني که يک شبه داراي توان مي شوند ، با تلنگري فرو مي ريزند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

انديشه و انگاره اي که نتواند آينده اي زيبا را مژده دهد ناتوان و بيمار است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور آسيب مي رسانند. ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دشمن ابزار نابود ساختن آدمي را ، در درون سراي او جست و جو مي کند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدم خودباور ، هيچ گاه براي رسيدن به ماديات ، ارزشهاي آدمي را زير پا نمي گذارد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آزمودگي آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پيران فريبکار، آتش زندگي جوانانند . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هنرمند و نويسنده مزدور ، از هر کشنده اي زيانبارتر است . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بزرگواري ، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر جانت در خطر بود بجاي پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاري خويش آگاه سازي . ارد بزرگ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آدمهاي آرمانگرا هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند . ارد بزرگ/منبع:

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir