مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی سخنان بزرگان سخنان آموزنده ناپلئون بناپارت
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
سخنان آموزنده ناپلئون بناپارت

بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اولین شرط توفیق ، شهامت و بی باکی است . ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است . ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد . ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پیروزی یعنی خواستن . ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هرجا که بشر را دوست بدارند ، فرهنگ را هم دوست دارند. ناپلئون بناپارت

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند. ناپلئون بناپارت/منبع: kocholo.org

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir