مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی سخنان بزرگان نصيحت بزرگمهر به آيندگان ايران زمين
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
نصيحت بزرگمهر به آيندگان ايران زمين

هر که خرد پیشه کند روز به روز بی بلا بگذارند.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که صحبت با نیکان کند، از بلاها رسته است.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که اندر دل حسد دارد، تن خویشتن اندر بلا اندازد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که مردمان را چاه کند، خود در آن افتد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هرکه آزادگان را گرامی دارد، نیکنام زندگی کند و سرانجام رستگار شود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که از مردم پست حاجت خواهد‏،‏‏‏‏‏‏ چنان بود که از خشک رود ماهی جوید.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که عذرخواهی نپذیرد، اگرش دشنام دهی روا باشد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که جنگ کسان به خود کشد، خویشتن را بدنام و فضول داشته است.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که دین را خوار کند، دین وی را خوار گرداند.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که از جواب نترسد، هر چه خواهد بگوید.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که مردمان از او ایمن نباشند، مرگش صلاح دو جهانی باشد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که به آن چه دارد بسنده کند، همیشه بی نیاز است.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که بر ضعیفان، مهربانی کند، قویان را از جمله خویش کرده باشد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که از این جهان آن جوید که موجب سرزنش و ملامت نباشد، زندگانیش به راحت و لذت گذرد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که افزونی جوید، همیشه در آرزو بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که را خرد بود، دو جهانش بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که اندوه نیامده، آمده بیند و آن را بپذیرد، بی اندوه بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که تنهایی گزیند، همیشه به سلامت بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که آزاده بود، به حقیقت آرزوها بنده او بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که دوست از دشمن نشناسد و راز خود پیش هر کس آشکار کند ابله بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که به مال و نعمت این جهانی حریص بود، اگر چه پادشاه باشد، درویش بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که را توکل به رحمت ایزد باشد، به آرزوی خود برسد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که ازآن جهان بترسد، از بد کردن بپرهیزد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که گناه کسی عفو کند ولی به روی او بیاورد، هنوز گناه عفو نکرده‌باشد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که به شادی‌ها و غم‌های این جهانی دل نهد، از شمار دانایان و خردمندان نبود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که نا حق کند، افتاده شود و آسیب بسیار خورد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که را سرمایه او زندگانی بود، سودش دانش و هنر بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که از خانه تهمت دور بود، از سرزنش رسته باشد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که از خویشتن انصاف دهد، کس با وی دشمنی نکند.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که از خدای عزوجل شرم ندارد، هر چه خواهد کند و از سرزنش باک ندارد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که از بهر فردا امروز ننگی بر خویشتن نهد، به حقیقت پست بود.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر که به فرهنگ و دانش مشغول شود، به بد کردن نپردازد و روا ندارد.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بدان که گوهر هر کس به اندازه خردش بود /منبع: tamadonema.blogfa.com

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir