مجله راز سلامتی مجله صنایع غذایی و کشاورزی درجه بریکس چیست؟
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی رستوران های ایران متخصصان تغذیه صنایع غذایی و نوشیدنی .
 

درجه بریکس نشان دهنده درصد وزن مواد جامد موجود در یک محلول به وزن کل محلول است، به عبارت دیگر درصد وزنی مواد جامد موجود در محلول. یعنی هرچه درجه بریکس محلولی بیشتر باشد، غلظت مواد جامد در آن محلول بیشتر است / منبع: ایسنا

مجله اینترنتی راز سلامتی
http://salamat.ibep.ir