آموزش زبان انگلیسی آموزش گرامر انگلیسی قواعد جمع بستن در زبان انگلیسی
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی آموزشگاه های زبان ایران .
 
قواعد جمع بستن در زبان انگلیسی

 1. اگر به آخر اسم s اضافه کنیم، تبدیل به جمع می شود:
  کتاب ها books →→→→ کتاب book
  کیف ها bags →→→→ کیف bag
  فندک ها lighters →→→→ فندک lighter

   

 2. اگر اسم مفرد با (Z - X - S - Sh - Ch) ختم شود، در جمع es می گیرد و به صورت سیلاب جداگانه وبه صورت  (ایز) تلفظ می شئد.
  بشقاب ها dishes →→→→ بشقاب dish
  اتوبوس ها buses →→→→ اتوبوس bus
  جعبه ها boxes →→→→ جعبه box
  سر و صدا ها buzzes →→→→ سر و صدا buzz
  کلیسا ها churches →→→→ کلیسا church

   

 3. اگر اسم مفرد به یکی از حروف ( f - k - t - p) ختم گردد، s علامت جمع به صورت (س) تلفظ می شود:
   
    cats →→→→ گربه cat
    taps →→→→ شیر آب tap
    roofs →→→→ پشت بام roof

   

 4. اگر اسم مفرد به یکی از حروف به غیر از حروف بالا ختم شود، علامت جمع s  به صورت  (ز) تلفظ می شود.
 5. اگر اسمی به  y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد، y  در جمع به  ies تبدیل می شود. ولی اگر قبل از آن حرف صدا دار باشد، تغییری نمی کند و به آن s اضافه می شود: 
    duties →→→→ وظیفه duty
    babies →→→→ کودک baby
    countries →→→→ کشور country
    keys →→→→ کلید key
    boys →→→→ پسر boy

   

 6. برای جمع یستن حروف و ارقام از s  استفاده می شود، ولی برای وجه تشخیص آن از علامت آپوستروف (') استفاده می شود. چنانچه حرف s بعد از سال به کار رود، معنی (اندی) در زبان فارسی را می دهد.:
  در لغت room دوتا o وجود دارد. There are two O'S in the word room.

   

 7. اگر اسم مفرد به O ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد، هنگام جمع بستن es می گیرد. اگر قبل از O حرف صدا دار باشد، هنگام جمع فقط s می گیرد:
   
    potatoes →→→→ سیب زمینی potato
    tomatoes →→→→ گوجه فرنگی tomato
    negroes →→→→ سیاه پوست negro
    radios →→→→ رادیو radio

  کلمات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و فقط s می گیرند:

    pianos →→→→ پیانو piano
    solos →→→→ تک نواز solo
    photos →→→→ عکس photo
    silos →→→→ سیلو silo
    dynamos →→→→ دینام dynamo


  کلمات زیر هم با s  و هم با es  می توانند جمع بسته شوند:

    vocano(e)s →→→→ آتش فشان vocano
    motto(e)s →→→→ شعار motto
  mosquito(e)s →→→→ پشه mosquito

   

 8. اگر اسمی به F ختم شود، در جمع F تبدیل به ves می گردد:
   
    thieves →→→→ دزد thief
    leaves →→→→ برگ leaf
    calves →→→→ گوساله calf

  لغات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع  فقط s  می گیرند:

    handkerchiefs →→→→ دستمال handkerchief
    roofs →→→→ پشت بام roof
    proofs →→→→ دلیل proof
    chiefs →→→→ رئیس chief
    gulfs →→→→ خلیج gulf
    cliffs →→→→ پرتگاه cliff
    cuffs →→→→ سرآستین cuff
    griefs →→→→ غم و غصه grief
    hoofs →→→→ سُم hoof
    plaintiffs →→→→ مدعی plaintiff
    reffs →→→→ صخره reef
    serfs →→→→ غلام serf

   

 9. اگر اسمی به fe ختم شود، در جمع fe تبدیل به  ves می گردد:
   
    wives →→→→ زن wife
    lives →→→→ زندگی life
    knives →→→→ چاقو knife

  سه لغت زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع s می گیرند:
   

    safes →→→→ صندوق آهنی safe
    strifes →→→→ نزاع strife
    fifes →→→→ فلوت fife

   

 10. اسامی زیر بی قاعده می باشند:
    men →→→→ مرد man
    women →→→→ زن woman
    mice →→→→ موش mouse
    lice →→→→ شپش louse
    teeth →→→→ دندان tooth
    feet →→→→ پا foot
    geese →→→→ غاز نر goose
    crises →→→→ بحران crisis
    bases →→→→ پایه basis
    dirmice →→→→ نوعی موش dormouse
    footmen →→→→ پیشخدمت footman
    oxen →→→→ گاو نر ox
    children →→→→ بچه child
    brethren →→→→ برادر دینی brother
    cows یا kine →→→→ گاو ماده cow

   

 11. بعضی صفات با اضافه کردن حرف تعیین the تبدیل به جمع می شوند:
   
    the rich →→→→ ثروتمند rich
    the poor →→→→ فقیر poor
    the young →→→→ جوان young
    the dead →→→→ مرده dead
    the heathen →→→→ کافر heathen

   

 12. برای جمع بستن اسم مرکب، می بایستی کلمه دوم جمع بسته شود. ولی چهار اسم زیر از این قاعده استثنا بوده و هر دو اسم جمع بسته می شوند:

   

    women servants →→→→ کلفت woman servant
    men servants →→→→ نوکر man servant
    women teachers →→→→ معلم زن woman teacher
    lords justices →→→→ قاضی بلند پایه lord justice

   

 13. اگر اسم مرب دارای حرف اضافه باشد، فقط اسم اول جمع بسته می شود:
   
    mothers in law →→→→ مادرزن mother in law
    sons in law →→→→ داماد son in low
    daughters in law →→→→ عروس daughter in law
    lookers on →→→→ تماشاچی looker on

   

 14. کلمات زیر مفرد هستند و همواره با فعل مفرد به کار میروند: 
  ریاضیات mathematics   مبل furniture
  فریاد shouting   اخبار news
  نصیحت advice   اثاثیه luggage
  وسایل سفر baggage   اطلاعات information
  ماشین آلات machinery   دانش knowledge
  پرواز flying   ترافیک traffic
  تکلیف homework   پوشاک clothing
  رفتار behaviour   رعد thunder


  تذکر:کلمه work اگر در معنای آثار یک نویسنده یا هنرمند باشد، می تواند جمع بسته شود.

منابع:
آموزش زبان انگلیسی
http://www.ibep.ir