آموزش زبان انگلیسی آموزش گرامر انگلیسی انواع اسم
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی آموزشگاه های زبان ایران .
 
انواع اسم

اسم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

 1. اسم ذات(Concrete Noun )
  قابل رویت بوده و به خودی خود موجود می باشد. مانند:
      صندلی= chair         کتاب= book
  اسم ذات خود به چهار دسته تقسیم می شود:
  • اسم خاص( Proper Noun )
   واژه ای است که بر شی یا شخص خاص و معینی دلالت کند. بدیهی است هرگز قبل از اسم خاص حرف تعریف the  قرار نمی گیرد.مانند:
   تهران Tehran روبرت Robert
   لندن London علی Ali
  • اسم عام( Common Noun )
   اسمی است که تمام افراد همجنس و همنوع را در بر گیرد.مانند:
   کتاب book گربه cat
   دختر girl شهر city
  • اسم جنس( Material Noun )
   اسم جنس اسمی است که نوع و جنس ماده و شی را مشخص می کند. مانند:
   چوب Wood طلا Gold
   آهن Iron نقره Silver
  • اسم جمع( Collective Noun )
   اسمی است که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد.مانند:
   تیپ Brigade گله Flock
   قبیله Tribe تیم Team


   تذکر : کلمه پلیس =the police و مردم =people همیشه با فعل جمع به کار می روند.
   تذکر : کلمه گله گوسفند =flock و گله گاو =cattle هم با فعل مفرد و هم جمع به کار می روند.
   تذکر : کلمات information= اطلاعات , team=تیم ، crowd=جمعیت ، group=گروه ، army=ارتش ، news=خبر یا اخبار ، audience= شنوندگان ، furniture=مبلمان ، همیشه با فعل مفرد به کار می روند. مثال:


   A group of scientists is working on the new project.
   The team is comming towards us.
   The police were on the scene last night.

    

 2. اسم معنی( Abstract Noun )
  اسمی است که به خودی خود وجود نداشته و نتوان آن را لمس کرد. مانند:
  رهبری leadership قدرت ability
  فقر poverty گرسنگی hunger
  قحطی starvation هوش intelligence
 
آموزش زبان انگلیسی
http://www.ibep.ir