پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان قدس
 
دراردیبهشت ۱۳۸۸ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور با ایجاد شهرستان قدس به مرکزیت شهر قدس ...
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایراناطلاعات قدس
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانمناطق دیدنی و گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانسایر خدمات سایت