آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توضیح خروجی جدول مقایسه چندگانه تحلیل واریانس .
.
 

توضیح خروجی جدول مقایسه چندگانه تحلیل واریانس

در این فیلم آموزشی نحوه محاسبه خطای معیار در خروجی مقایسه چندگانه را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir