آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی آیا جدا کردن اثر بلوک ها بر روی نتایج تاثیر دارد؟
.
 

فیلم آموزشی آیا جدا کردن اثر بلوک ها بر روی نتایج تاثیر دارد؟

در این فیلم آموزشی با انجام دادن تحلیل واریانس یک بار با در نظر گرفتن اثر بلوک ها و یکبار بدون در نظر گرفتن آن تاثیر بلوک بندی را بررسی می کنیم.

فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir