آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی تحلیل واریانس مقایسه میانگین ها خطای نوع اول .
.
 

فیلم آموزشی تحلیل واریانس مقایسه میانگین ها خطای نوع اول

در این فیلم آموزشی به سوال یکی از دوستان در مورد استفاده از آزمون t به جای تحلیل واریانس و اشکالات این کار پاسخ می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir