آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای یا توزیع فوق هندسی
.
 

فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای یا توزیع فوق هندسی

در این فیلم آموزشی به معرفی توزیع دوجمله ای و فوق هندسی و شباهت ها و اختلافات آنها می پردازیم تا به این وسیله در هنگام حل تمرینات احتمال بتوانیم توزیع مناسب و درست را تشخیص دهیم.


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir