آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss 2 .
.
 

سوالاتی که فرد جواب دهنده تنها می تواند یک گزینه را انتخاب کند

دانلود فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir