آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss 1 .
.
 
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir