آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس .
.
 

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس در نرم افزار spss
آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل  تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل  تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل  تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS
در این فیلم آموزشی نحوه ی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.
در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
تحلیل واریانس چیست؟
عامل چیست؟
تیمار چیست؟
تکرار چیست؟
فرضیات لازم برای تحلیل واریانس
آنحوه ورود کردن داده ها ی تحلیل واریانس
رسم نمودارهای ستونی
رسم نمودار پراکنش
رسم نمودار جعبه ای
رسم نمودار ستونی خطا
مقایسه های چندگانه
روش بن فرونی
روش توکی
روش شفه
روش دانکن
روش سیداک
روش کمترین تفاوت معنی دار lsd
روش دانت
روش نیومن کولز
به همراه توضیح و تحلیل کامل خروجی ها

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir