آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آزمون t یا آزمون علامت.
.
 

فیلم آموزشی آزمون t یا آزمون علامت


دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار SPSS


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار SPSS
در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار SPSS


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار SPSS
در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار EVIEWS ایویوز


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون  علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه  در نرم افزار EVIEWS ایویوز
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون  علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه  در نرم افزار EVIEWS ایویوز
در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون علامت و ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار EVIEWS ایویوز توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB
در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB
در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir