آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی آموزش مبانی احتمال و اصول شمارش .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آموزش مبانی احتمال و اصول شمارش


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   آموزش مبانی احتمال و اصول شمارش
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
احتمال چیست؟
احتمال عینی چیست؟
احتمال ذهنی چیست؟
آزمایش چیست؟
برآمد یا پیامد یک ازمایش چیست؟
فضای نمونه
انواع فضای نمونه
فضای نمونه محدود و نامحدود
فضای نمونه گسسته و پیوسته
پیشامد چیست؟
اشتراک دو پیشامد
اجتماع دو پیشامد
پیشامدهای ناسازگار
پیشامدهای سازگار
متمم یا مکمل پیشامدها
فضای نمونه هم شانس
احتمال یک پیشامد
احتمال و فراوانی نسبی
خواص احتمال اصول احتمال
قانون متمم گیری
قاعده جمع
قوانین دمورگان
قانون ضرب احتمالات
پیشامدهای مستقل
تفاوت دو پیشامد مستقل و ناسازگار
قضیه بیز
اصول شمارش
تبدیل چیست؟
جایگشت چیست؟
ترتیب
ترکیب

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir