آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی دانلود فیلم های آموزشی احتمال .
.
 

دانلود فیلم آموزشی برآمد و فضای نمونه آزمایش ، پیشامد ،اشتراک پیشامد ها، اجتماع پیشامد ها ،متمم پیشامد ها

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

در این آموزش با یک مثال مباحث اجتماع پیشامدها، اشتراک پیشامدها و متمم یا مکمل پیشامدها را توضیح می دهیم

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

دانلود فیلم آموزشی اصول احتمال و نتایج آن

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

فیلم آموزشی ترتیب تبدیل جایگشت

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

فیلم آموزشی ترکیب

مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان

فیلم حل چند تمرین منتخب آنالیز ترکیبی قسمت اول

مبلغ قابل پرداخت 900 تومان

فیلم حل تمرین منتخب آنالیز ترکیبی قسمت دوم

مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان

فیلم آموزشی اصول شمارش اصل ضرب اصل جمع

مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان

بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir