آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی دانلود فیلم های آموزشی روشهای ناپارامتری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی رتبه بندی چیست؟ چگونه رتبه بندی کنیم

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون علامت چیست؟ و کاربردهای آزمون علامت

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال برای آزمون علامت

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون مجموع رتبه ها آزمون u آزمون من ویتنی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال آزمون مجموع رتبه ها آزمون u آزمون من ویتنی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون مجموع رتبه ها آزمون H آزمون کراسکال و آلیس

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال آزمون مجموع رتبه ها آزمون H آزمون کراسکال و آلیس

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون استقلال آزمون تصادفی بودن آزمون ردیف ها آزمون گردش

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون کولموگروف اسمیرنوف آزمون همگونی یا آزمون نیکویی برازش

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون فریدمن

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir