آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی دانلود فیلم های آموزشی نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی توزیع های نمونه گیری

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی خواص مطلوب آماره ها نااریبی کارایی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی قضیه حد مرکزی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی توزیع نمونه گیری نسبت موفقیت در نمونه ( تقریب توزیع دوجمله ای به وسیله توزیع نرمال)

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir