آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی دانلود فیلم های آموزشی آزمون کای مربع کای دو .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

دانلود فیلم آموزشی آزمون نیکویی برازش توزیع پواسون

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir