آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی دانلود فیلم های آموزشی آمار توصیفی .
.
 

دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانگین و میانگین وزنی و
محاسبه میانگین تقریبی جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی مد درجدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی صدک و چارک درجدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

در فیلم آموزشی زیر واریانس را برای جدول فراوانی زیر به دست می آوریم.
  دانلود فیلم آموزشی مثال محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

دانلود فیلم آموزشی مثال محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 1,300 تومان

بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir