آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی دانلود فیلم های آموزشی رگرسیون خطی ساده و همبستگی .
.
 

دانلود فیلم آموزشی برازش خط رگرسیون به روش حداقل توانهای دوم خطا

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی رگرسیون و استنباط آماری

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی رگرسیون و تحلیل واریانس

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال برازش خط رگرسیون

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال آزمون و فاصله اطمینان شیب خط

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال آزمون و فاصله اطمینان عرض از مبدا

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال برای پیش بینی پاسخ یک مقدار معین

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال برای تحلیل واریانس در رگرسیون

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی تشخیص مشاهده با نفوذ بالا
نقاط با اهرم بالا
high leverage points
معیار مسافت کوک
cooks distance measure

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی خود همبستگی و آزمون دوربین واتسون

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی ضریب تعین و ضریب همبستگی پیرسون

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir