آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی دانلود فیلم های آموزشی فاصله اطمینان .
.
 

دانلود فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان تفاضل نسبت موفقیت در دو جامعه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی تعیین حجم نمونه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی مثال فاصله اطمینان واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان نسبت واریانس دو جامعه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول f فیشر

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir