آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss .
.
 

فیلم آموزشی به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss
در این فیلم آموزشی نحوه به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss بررسی شده است و همچنین در پایان با توضیح کامل خروجی مطالبی همچون درصد و درصد تجمعی چیست و چه زمانی از آن استفاده می کنیم؟ توضیح داده شده است.

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir