آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی داده های طبقه بندی شده
.
 

فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی برای داده های طبقه بندی شده ( جدول فراوانی) در نرم افزار spss و وزن دهی مشاهدات در spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی  برای داده های طبقه بندی شده ( جدول فراوانی) در نرم افزار spss و وزن دهی مشاهدات در  spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی  برای داده های طبقه بندی شده ( جدول فراوانی) در نرم افزار spss و وزن دهی مشاهدات در  spss
در این فیلم آموزشی نحوه ی محاسبه تقریبی آمار توصیفی ( میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، خطای معیار، دامنه تغیرات، ماکسی موم و مینی موم، تعداد مشاهدات و چارک ها و صدک ها ) در نرم افزار spss توضیح داده می شود
همین طور نحوه وزن دهی مشاهدات در نرم افزار spss توضیح داده شده است.
و همچنین نتایج و خروجی حاصل به صورت کامل توضیح داده شده است.

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir