آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار رادیو آمار : آموزش آمار و نرم افزار های آماری فیلم آموزشی آزمون مقایسه های زوجی در SAS .
.
 

دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار SAS


 رادیو آمار : فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار SAS
 رادیو آمار : فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار SAS
در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار SAS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


بازگشت به صفحه رادیو آمار : آموزش آمار و نرم افزار های آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir