آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار SAS .
.
 

دانلود فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار SAS


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار SAS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار SAS
در این فیلم آموزشی نحوه ی محاسبه آمار توصیفی ( میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، خطای معیار، دامنه تغیرات، ماکسی موم و مینی موم، تعداد مشاهدات و ضریب تغیرات ) توضیح داده می شود و همچنین نتایج و خروجی حاصل به صورت کامل توضیح داده شده است.

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir