آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews .
.
 

دانلود فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews
در این فیلم آموزشی نحوه ی محاسبه آمار توصیفی توضیح داده می شود و همچنین نتایج و خروجی حاصل به صورت کامل توضیح داده شده است.

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir