آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss روش دوم.
.
 

دانلود فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss روش دوم

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir